...

Tarih Bölümü

PROF. DR. İLYAS GÖKHAN

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı:  İlyas GÖKHAN

 Doğum yeri ve Tarihi: Türkoğlu/K.Maraş 1966

Bildiği Yabancı Dil: ÜDS İngilizce 72.

Bitirdiği Lise: Kahramanmaraş Lisesi.

e-posta: igokhan@nevsehir.edu.tr

 

Üniversite: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü 1987.

İlk Görevleri:1987–1993 Tarihleri Arasında Şanlıurfa ve Kayseri’de Tarih Öğretmenliği

Arş. Görevlisi: 1993’te K. Maraş Sütçüimam Üniv. Fen‑Edb Fak. Tarih Bl

Yüksek- Lisans: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 1994.

Doktora: Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 1998.

Araştırma Bursu: Millî Eğitim Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün Mısır Hükümetinden Sağlamış Olduğu 9 Aylık Araştırma Bursu Kahire Üniversitesi.

Yardımcı Doçentlik: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 1999.

Doçentlik Unvanı: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ortaçağ Tarihi, 8.01.2009-2012

Doçent:Nevşehir Üniversitesi-2012-

Çalışma Alanları: Ortaçağ’da Ortadoğu Devletleri, Ihşıdiler, Fatımiler Devleti, Memluklar, Selçuklular ve Ortaçağ’da Ermeniler.

Medeni Durumu: Evli olup, iki erkek ve bir kız çocuk babası

İdari Görevler:

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen-Edb. Fak, Tarih Bölümü Başkanı 2012-

 Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı: 1999-2011  (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)

K.Maraş ve Yöresi Kültür Değerleri Araştırma Merkezi Müdürü: 2011-2012.(Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)

 YÜKSEK LİSANS TEZİ:

Kayseri’nin 191 Numaralı Kadı Sicili, H. 1236–1237/ M. 1820–1821–1822 (Transkripsiyon ve Değerlendirme)” Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, 1994. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa KESKİN

DOKTORA TEZİ

XIII. Ve XIV. Yüzyıllarda Mısır ve Suriye’de Krizler, Kıtlıklar ve Vebalar” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Elazığ 1998,Doktora Tez Danışmanı: Prof. Dr. Abdulhalik BAKIR

PROJELER

1. Gökhan, İ., (Proje Yöneticisi) "Anadolu Selçukluları Dönemi'nde Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Aksaray Çevresi'nin Siyasî, Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Yapısı", Proje, Proje Numarası: NEÜBAP13S17, Proje Bütçesi: 10.000 TL, Başlama Tarihi: 1 Haziran 2013, Bitiş Tarihi: 1 Haziran 2015. 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER:

 1. Gökhan, İ. “Arapların Fethinden Selçuklular Zamanına Kadar MaraşBelleten, C. CLXXIII, S.266, Ankara Nisan 2009, s.35–76.

 2. Gökhan, İ. “Ihşidîler Devletinin Yıkılışına Sebep olan İktisadî Buhranlar ve Salgın Hastalıklar” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.17,  Konya 2007, s.255–269.

 3. Gökhan, İ, “el-Eşref Barsbay Döneminde Memluk Devletinde Salgın Hastalıklar ve İktisadî Buhranlar” Tarih İncelemeleri Dergisi, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, C.XXIII, S.1, İzmir, Temmuz 2008, s.91–136.

 4. Gökhan. İ. “ Memluklar Devrinde MaraşGazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi C.XXIX, Özel Sayı 1, Ankara 2009, s.385–411. 

5. Gökhan, İ. “Memluk Sultanı Zahir Seyfuddin Çakmak Döneminin Salgın Hastalıkları ve İktisadî Buhranları (H.842–857/M.1438–1453)” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, Konya 2006, s. 341–366.

6. Gökhan, İ. “Memluk Devleti'nin Kilikya Ermenileri ile Siyasi İlişkileri”,Türk Dünyası Araştırmaları, S.165,  İstanbul 2006, s.117–158.

7.Gökhan, İ. “XIII. Yüzyılda Maraş”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.13, Konya 2005, s.191–222.

8. Gökhan, İ.“Maraş Haçlı SenyörlüğüTürk Dünyası Araştırmaları, S.172,  İstanbul 2008, s.71–106.

9.Gökhan, İ.  “Kahramanmaraş ve Çevresinde Meydana Gelen İsyanlar (1519–1630)”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, S.122, İstanbul 1997, s.49–56.

10. Gökhan, İ. “1821–1823 Osmanlı-İran Savaşları ve Kayseri'ye EtkileriTürk Dünyası Araştırmaları", S. 113, İstanbul 1998, 167–174,

11. Gökhan, İ. “Kayseri’de Akbıyık Hasan Hadisesi”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, S.117, İstanbul 1996, s.35–38.

12. Gökhan, İ. "Türkiye Selçukluları İle Kilikya Ermenileri Arasında Siyasî İlişkiler", NEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. I, S. II, Ocak-Haziran, Nevşehir, 2012, s. 70-108.

13. Gökhan, İ, "İslam-Bizans Sınırında Hades", Fırat Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Dergisi, Ocak, 2013.

14. Gökhan, İ, Sultan Melikşah Zamanında Suriye üzerinde Selçuklu- Fatımî Mücadelesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv, SBE Dergisi,C.II, S.II, Ekim 2013, s.92-108.

15.Gökhan, İ, İslam-Bizans Sınırları Arasında Hades Şehri, Fırat Üniv, Ortadoğu Araştırmaları Dergisi, C. VIII, S. II, Elazığ 2013, s.87-109.

16.Gökhan, i, Sultan Ferec Zamanında Memlûk Devletinin İktisadî Durumuna Genel Bir Bakış, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Yıl XI, S.22, Eylül 2013, s.133-169.

17. Gökhan, İ, Harun Reşid ve Oğulları Döneminde Tarsus, Kahramanmaraş Sütçüimam İniv, SBE Dergisi, C.10, S.2,Ekim 2013, s.195-214.

18. Gökhan, İ, Memlûkl Devletinde Askeri Kölelik Hukuku, (Hakemli) Nevşehir Baro Dergisi, Yıl I, S. I, Nisan 2014, s.133-161.

19. Gökhan, İ, Rıdvan Yiğit, Memluk Sultanı Barsbay'ın Diyarbakır Seferi, Kapadokya Tarih ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 1, Aralık 2013, s.1-13.

 BİLDİRİLER 

1.Gökhan, İ. “Dulkadir Beyliği Hanedanı Mensupları İle Komşu Devlet Ve Beylik Hanedan Mensupları Arasında Yapılan Siyasi Evlilikler, I. Uluslararası Dulkadir Beyliği Sempozyumu- 29-30 Nisan Kahramanmaraş 2011.

 2.Gökhan, İ., Maraş Beylerbeyi Zulkadirzade Ömer Paşa, I. Uluslararası Dulkadir Beyliği Sempozyumu- 29-30 Nisan Kahramanmaraş 2011.

  3.Gökhan, İ., Maraş’tan Edirne’deki Osmanlı Sarayına Gelin Giden Sitti Hatun, Uluslararası Edirne’nin Fethinin 650. Yıldönümü Sempozyumu, Edirne 4-6 Mayıs 2011.

 4.Gökhan, İ., Sultan Melikşah Zamanında Selçuklu- Fatımî İlişkileri, I. Uluslararası Selçuklu Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, Kayseri 2010.

 5.Gökhan, İ, . Alaeddin Keykubad’ın Eyyubi Melikleri İle Yaptığı Derbentler Yılı Savaşı” I. Alaeddin Keykubad Ve Dönemi Sempozyumu Bildirileri Konya 2008, S.51-58.

 6.Gökhan, İ, 1820–22 Yılları Arasında İncesu, I. Ulusal İncesu Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi ve İncesu Belediyesi, İncesu/Kayseri 2010.

 7.Gökhan, İ., “Selçuklular Zamanında Maraş Uç Beyliği ve Nusretüddin Hasan Bey”, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi I. Milletlerarası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi (11-13 Ekim 2000), C. I, Konya, 2000, s.335-347

8.Gökhan, İ.,“Kilikya Ermeni Prensliği’nin Kuruluşu ve Selçuklularla İlişkileri Kahramanmaraş’ta Ermeni Sorunu Sempozyumu, ,  Kahramanmaraş, 2002, s.68-77

 9.Gökhan, İ., “XIII. Yüzyılın İlk Yarısında Maraş” I.Kahramanmaraş Sempozyumu (6-8 Mayıs 2004 Kahramanmaraş), C. I, İstanbul 2005, s.345-353.

 10.Gökhan, İ., "XIV. Yüzyılın Başında (1300–1350) Eratna Beyliği ve Memluklarla İlişkileri", Selçuklular Döneminde Sivas Sempozyumu(29 Eylül-01 Ekim 2005), Sivas 2006 s.83-96.

 11.Gökhan, İ., “XIV. Yüzyılda Kilikya Ermeni Prensliği ve Memluklarla İlişkileri (1300–1374), Ermeni Araştırmaları II. Türkiye Kongresi (29–30 Mayıs 2004), C. I, Ankara 2007 s.29-40

 12.Gökhan, İ., “1821 Rum İsyanı ve Kayseri’ye EtkileriI.Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri(11-12 Nisan 1996 ), Kayseri, 1997, s.85 –101.

 13.Gökhan, İ., “Gaziantep ve Yöresinin Osmanlı Devleti’ne KatılmasıOsmanlı Devletinin 700. Kuruluş Yıldönümü Osmanlı Döneminde Gaziantep Sempozyumu (22 Ekim 1999) , Gaziantep 2000, s.59–65.

 14.Gökhan, İ., “1820–22 Yıllar Arasında KayseriIII. Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Sempozyumu (6–7 Nisan 2000),  Kayseri 2000, s. 193-199

 15.Gökhan, İlyas,  “İlk Mecliste Kahramanmaraş MilletvekilleriTBMM XIV.Milli Egemenlik Haftası Sempozyum Kahramanmaraş Bölümü (1Mayıs 2003), (http://www.tbmm.gov.tr/kultur_sanat/index.htm), s.82–92.

 16.Gökhan, İ., “Kayseri ve Yöresinde Dulkadiroğluları Hâkimiyeti ve Eserleri III. Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Sempozyumu (Kayseri 10-11 Nisan 2003), Kayseri 2003. s.223-231 

17.Gökhan, İ., “Dulkadir Türkmenlerinin Diyarbakır ve Yöresindeki Faaliyetleri Diyarbakır Valiliği I.Uluslararası Oğuzlardan Osmanlı’ya Diyarbakır Sempozyumu (20-22 Mayıs 2004), Diyarbakır, 2004, s.529-539.

18.Gökhan, İlyas, "Orta Kapadokya Bölgesi’nde İslam-Bizans Mücadelesi", I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu (16-19 Kasım), Nevşehir Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2012, s. 255-271.

KİTAPLAR

1.Gökhan, İ. Fatımiler Döneminde Mısır’da (969–1171) İktisadî Burhanlar ve Salgın Hastalıklar, Gün Yayınevi, Ankara 2008.

 2.Besim Atalay, Maraş Tarihi ve Coğrafyası, (Hzr. İlyas Gökhan, Mehmet Karataş)

 Ukde Yayınları, Kahramanmaraş 2008.

 3.Gökhan İ, S. Kaya, İlkçağ’dan Dulkadirlilere Kadar Maraş, Kahramanmaraş 2008.

 4. Gökhan, İ, K. Koç, Tarihi, Coğrafyası ve Kültürü İle Türkoğlu, Ankara 2009.

 5. Gökhan, İ, Kuruluştan İstiklal Harbine Kadar Maraş, Ankara 2011.

 6. Gökhan, İ-Bal, Kasım, Osmanlı Dönemi Maraş'ın İdarî Tarihinde Dulkadirli ve Bayezidli İdareciler (1700-1850), Kitabevi yayınları, İstanbul, 2013.

7.Gökhan,İ, Selçuklular Zamanında Maraş, Kahramanmaraş Belediyesi Yayınları, 2013.

 EDİTÖRLÜK

 1. Maraş Tarihi ve Sanatı Üzerine (Editörler M. Özkarcı, İ.Gökhan, S. Kaya), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayını, Kahramanmaraş 2008.

 2. Maraş Emirleri, (Gökhan, İ,  S. Kaya), Ukde Yayınları,  Kahramanmaraş 2008.

3. Kahramanmaraş Kültürü, Gökhan, İlyas-Akben, Mesut-Koç, Kemalettin, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, Kahramanmaraş, 2012.

 KİTAB BÖLÜMÜ

Gökhan, İ.Memluklar Zamanında Antakya (1268–1516)”, Hatay Araştırmaları I, Antakya Tarihi, Antakya Belediyesi Yayınları, Antakya 2010, s.1–27.

Gökhan, İ. "Markasi'den Germanicia ve Maraş'a", Kahramanmaraş Kültürü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, Kahramanmaraş, 2012, s. 1-45. 

Gökhan, İ, "Maraşlı Meşhur Kadınlar", Kahramanmaraş KültürüKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, Kahramanmaraş, 2012, s. 84-127. 

 ATIFLAR:

1.Özkarcı, Mehmet, Türk Kültür Varlıkları Envanteri Kahramanmaraş, C.I-II, TTK. Yay, Ankara 2007.

 2.Kaya, S, R. Kıyılı “ Antakya’da Ortaçağ’da Meydana Gelen Doğal Afetler Ve Salgın Hastalıklara Bir Bakış, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi C.6/ S.12, Hatay 2009.

3.Özcan, K, “ Ortaçağ Anadolu’nun İdari Coğrafyasına Bakış Ve Anadolu’da Selçuklu İdarî Birimleri” Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma Ve Uygulama Merkezi Coğrafî Bilimler Dergisi C.3/ S.1, Ankara 2006.

 4.Günay, Nejla, Maraş’ta Ermeniler Ve Zeytun İsyanları, Araştırma Ve İnceleme Yay.Ankara 2009.

 5. Eyicil, A., Yakıncağda Kahramanmaraş, KMTSO Yay Ankara 2009.

 6. Döğüş, S. “ Maraş’ta Dulkadir Türkmenleri Ve İsyanları, Maraş Tarihi Ve Sanatı 2008 Kahramanmaraş, S.115–140.

 7. Kaya, S. “ Selçuklular Döneminde Maraş”, Maraş Tarihi Ve Sanatı Üzerine Kahramanmaraş 2008, S.70-98. 

8.Maraş Gazel, Yapı Kredi Bankası Yay.2010.

 9.Mehmet İpçioğlu, Kitap Tanıtımları, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, S. 22 2009, İlyas Gökhan- Selim Kaya, İlkçağlardan Dulkadirlilere Kadar Maraş, Kahramanmaraş 2008. sdergi@selcuk.edu.tr 

 10.Abdullah Kaya, Selçuklular Dönemi Sivas’ta İlmi Hayat Ve İlim Adamları, Uluslar Arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Kış 2008, S.212-242.

 11.Önder Kaya, Bir Eyyubi Melikinin Portesi, Melik Efdal Nureddin Ali B.Selahaddin Eyyubi, Ege Üniversitesi Tarih Bölümü Tarih İncelemeleri Dergisi, C. XXI, Sayı 2, Aralık 2006, S.139-176..

  12.Abdullah Mesut Ağır, XV. Yüzyılda Memlukların Doğu Akdeniz Siyaseti, Balıkesir                 Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Haziran 2010, C. XIII, Sayı 123, S.,140-151, sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c13s23/makale/c13s23mk.pdf.

 13. Bakır, A, Ortaçağ İslam Dünyasında Itriyat, Gıda, İlaç Üretimi Ve Tağşişi, Ankara 2000.

 Öztürk, S, A. Sarıkaya, Göksun Tarihi, Görsel Dizayn, İstanbul 2010.

 14. Solak, İ, XVI. Yüzyılda Maraş, Maraş Tarihi ve Sanatı Üzerine, Kahramanmaraş 2008. 

 BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEME GRUBU ÜYELİKLERİ:

 1.Uluslararası Dulkadir Beyliği Düzenleme Kurulu Üyesi 29–30 Nisan 2011 Kahramanmaraş.

 3.Ulusal Göksun Sempozyumu Bilim Kurulu Üyesi 2008. 

HAKEMLİKLER:

1.Türk Tarih Kurumunda Raportör ( Ayşe Kuşçu Erdem’in Eyyubiler Devleti Teşkilatı adlı Kitap)

2.Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.

 3.Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.

4. Ahmet Yesevi Üniversitesi, Bilig Dergisi.

5. Niğde üniversitesi, Türklük Dergisi.

 PANALLER

1. Gökhan, İ., Egemenlik Kavramının Anlamı, Milli Egemenlik Paneli, Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi, 23 Nisan 2007, Kahramanmaraş.

 2. Gökhan, İ., Fatih Ve İstanbul’un Fethi”. 1.Bahar Şenlikleri. “Fatih Ve Fetih Paneli ”  27.5.2009 Kilis 7 Aralık Üniversitesi. 

3.  Gökhan, İlyas, Cumhuriyet Paneli, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, 29 Ekim 2009 Kilis.

 4. Gökhan, İ,Ermeni Sorunu Paneli, Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi, 25 Nisan 2011 Kahramanmaraş.

 5. Gökhan, İ., Ord. Prof. M. Halil Yinanç’ın Kütüphanesi, M. Halil Yinanç’ın vefatının 50. Yıldönümü, Elbistan 27 Mayıs 2011.

  YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

 Ayna, Bayram, “Türk Fethinden Dulkadiroğluları Dönemine Kadar Maraş Bölgesi Tarihi” KSÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı Kahramanmaraş 2006.

 Özkarcı, Ahmet, 442 Numaralı Elbistan Kadı Sicilleri, H.1284-12887M.1868–1871 Değerlendirme ve Transkripsiyon, KSÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı Kahramanmaraş 2004.

 Koç, Kemalettin, Maraş Şehrinin Fizki Yapısının Sosyal Yapısına Tesiri, KSÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı Kahramanmaraş 2005.

 Dinçaslan, A. Latif, Zeytun ve Çevresindeki Ermenilerin İsyanları, KSÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı Kahramanmaraş 2006.

 Çavuşdere, Serdar, 14.Yüzyıl İtalyan Kaynaklarında (Zibaldone da Canal, Francesco Balducci Pegoltti, Pignol Zucchello)Türkiye Ticaret Tarihine Dair Kayıtlar, KSÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı Kahramanmaraş 2007.

 Özdoğan, Senem; Ortaasya’dan Diyarbakır ve Çevresine Yapılan Türk Göçleri KSÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Kahramanmaraş 2007.

 Kodaman, Ömer; Türkiye ve Yunanistan Arasında Nüfus Mübadelesi, KSÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Kahramanmaraş 2007.

 Hezer, Gülçin, Selçuklular Zamanında Elbistan, KSÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Kahramanmaraş 2006. 

Güngörmez, Zeynep; Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da Haçlı Hâkimiyeti, KSÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Kahramanmaraş 2010.